Field Audit

Field Audit – ביקורת שטח

הנכסים העיקריים עליהם מתבסס הבנק כבטוחה למתן אשראי עסקי, הם בדרך כלל מלאי, לקוחות ורכוש קבוע. אבל…

 • איך הבנק בודק את הבטוחות שיש בידיו?
 • מי בודק שהנכסים שרשומים בספרי הלקוח אכן קיימים?
 • מי בודק שהשווי של הנכסים כפי שמופיע בספרים אכן משקף את שוויו הכלכלי?
 • איך ניתן להפחית את סיכון האשראי של הבנק?

במסגרת ביקורת שטח (Field Audit), נבדקים סעיפים ספציפיים בדוחות הכספיים – במטרה לבחון את הקיום ואת השווי הכלכלי של הסעיף הנבדק. מניסיוננו, מומלץ לבצע ביקורת שטח עבור חברות בהן: קיים פער גדול בין היחס השוטף לבין היחס המהיר, יתרת מלאי/לקוחות מהותית, ימי מלאי/לקוחות  גדלים משנה לשנה.

תהליך העבודה

ניתוח אנליטי

 1. השוואה למקובל בענף
 2. ניתוח מגמות
 3. ניתוח חשבונות עיקריים (לקוחות, ספקים, פריטי מלאי מהותיים)
 4. איתור "נורות אזהרה"

בחינת ערכים חשבונאיים

 1. מיפוי המלאי
 2. מלאי איטי, מלאי קצוות
 3. חובות מסופקים
 4. גיול לקוחות

בחינת נהלים

 1. בנושא רכש
 2. טיפול בעודפי מלאי
 3. גביה מלקוחות
 4. מדיניות החזרה מלקוחות

הגשת דוח מסכם לבנק:

 1. תיאור פעילות החברה
 2. סבר על הסעיף הנבדק
 3. תיאור הבדיקות שבוצעו
 4. טבלאות וגרפים המצביעים על אינדיקטורים ומגמות הקשורות לסעיף הנבדק
 5. התייחסות לנהלים הרלוונטיים לסעיף הנבדק
 6. מסקנות

חזרה לעמוד הראשי

close

אל תחמיצו את העדכונים שלנו !

אנחנו לא שולחים ספאם! למידע נוסף ניתן לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו.