פרויקטים מיוחדים

פרויקטים מיוחדים

לפעמים, חברה מוצאת את עצמה מתמודדת עם פרויקטים שאינם בתחום הפעילות הרגיל שלה. לא פעם, להחלטות שיתקבלו, השלכות כלכליות מרחיקות לכת על פעילות החברה ועל שווי החברה. ההתמודדות שלנו עם פרויקטים כאלה כוללת ניהול כלכלי של הפרויקטים ובקרה על שלבי הביצוע שלהם בפועל עד ליישום מלא. המטרה היא למקסם את הערך הנובע לחברה מן הפרויקטים ולשקף בפניך בצורה ברורה ומדויקת את ההיבטים הכלכליים וההשלכות שלהם.

להלן מספר דוגמאות לפרויקטים שביצענו, כאשר כל פרויקט מסוג זה נבנה בצורה מדויקת ובהתאמה אישית.


דוגמאות

ליווי כלכלי ועסקי של רכישת חברה או פעילות

אחת הדרכים לצמיחה היא רכישה של חברה או פעילות בתחומים משלימים לפעילות החברה לצורך יצירת סינרגיה. לצורך כך יש לבצע הערכת השווי לפעילות הנרכשת, בהתאמה לפעילות החברה הרוכשת ובהתחשב בסינרגיה הצפויה מצד אחד ובסיכונים העסקיים הכרוכים במיזוג מצד שני. נושא מרכזי ברכישת פעילות הוא ניהול המו"מ עם המוכרים, שבד"כ "מאוהבים" בפעילות הנמכרת, וכמובן במציאת פתרון מימוני לעסקה כזו.

ליווי הנהלת החברה לאורך המו"מ בעת רכישתה

כאשר גוף גדול פונה לחברה לצורך רכישתה יש לקבוע בשלב הראשון האם מדובר בעסקת מכירה או מיזוג פעילות לתוך החברה הרוכשת, ובהתאם לכך יש לנהל את המו"מ מתחילתו. בעסקת מיזוג, שווי העסקה נגזר הן משווי החברה הנרכשת והן משווי החברה הרוכשת. חשיבות מיוחדת תינתן לשמירה על זכויות הבעלים של החברה המתמזגת. על בעלי החברה המתמזגת חלה אחריות לבחינת החברה הרוכשת ובעיקר את החברה שלאחר המיזוג.

השגת מימון לבנייה או העתקת מפעל

בניית מפעל חדש או העתקה של מפעל קיים היא אירוע הקורה בדרך פעם עד פעמיים בחיי חברה. עקב גודלה של ההשקעה רצוי למצוא אתר בו גלומה הטבה כלכלית או מיסויית. את התוכנית העסקית הצפויה מהמהלך יש לתרגם לתזרים מזומנים רב שנתי. מו"מ מול הבנקים יוביל להסכם מימון שיכיל בין היתר אמות מידה פיננסיות. הבסיס לכל המהלך העתידי טמון בליווי הדוק של שלב ההקמה בכדי לזהות מגמה של סטייה מן התכנון בשלב המוקדם ביותר. לעיתים המימון מתקבל דווקא מבנקים עמם אין החברה עובדת ערב המהלך.

בניית תוכנית לתגמול עובדים על בסיס היעדים האסטרטגיים של החברה

תכניות תגמול עובדים הינן כלי אפקטיבי ביותר לשיפור ביצועי החברה, אולם זאת רק במידה והעובד מצליח לקשר בין ביצועיו לבין התגמול. עובדים צריכים לדעת בדיוק מה עליהם לעשות כדי להרוויח את התגמול וכמו כן מה יהיה גובהו. מומלץלכלול רכיב מסוים במודל לתגמול עבור עבודת הצוות.מודל תגמול איכותי יניע את העובדים לפעולה וישמור אותם באופן שוטף דרוכים אל מול יעדיהם התקופתיים.

בניית תכנית עבודה רב שנתית

בסיומה של כל שנת פעילות על החברה להכין ולאשר תקציב פעילות לשנה הבאה. התקציב מבטא את סדרי העדיפויות של הנהלת החברה ומאפשר מעקב ובקרה אחר ביצוע היעדים. כאשר חברה עומדת בפתח של תקופה חדשה ושונה מהעבר, לדוגמה לקראת העתקת מפעל, צמצום משמעותי צפוי בפעילויות קיימות, כניסה לתחומים חדשים, הכרחי להכין תקציב רב שנתי. התקציב הרב שנתי מאפשר לקבל החלטות ניהוליות בפרספקטיבה של 3-5 שנים קדימה ולא של השנה הקרובה וכן להיערך מראש למספר תרחישים אפשריים.

ניהול מו"מ מול ספקי החברה כחלק ממתן מענה לצורכי המימון של החברה

אחד ממקורות המימון החשובים בחברה הוא אשראי הספקים. ניתן להגדיל באופן חד פעמי את השימוש במקור מימון זה בעת הצורך, באותם מקרים בהם השגת אשראי בנקאי אינה אפשרית, אם בסכום הנדרש ואם בלוח הזמנים. מקרים כאלה יכולים לכלול חוב אבוד גדול, השקעה בהיקף שחרג מהתכנון, נזק עקב כוח עליון כמו מלחמה או שביתה. במצב כזה נדרשת הנהלת החברה להכין תכנית פיננסית ברורה לגבי האופן בו ניתן לבקש אשראי נוסף מן הספקים המשמעותיים שלה. על בסיס תוכנית זו פונים לספקים הגדולים לגיבוש תכנית מוסכמת לפריסת אשראי קיים והסכמה על תנאי אשראי עתידיים.

הכנת הסכם מימון מול בנקים למימון פרויקטים גדולים

העמדת אשראי בנקאי למימון השקעה גדולה, כדוגמת הקמה של מפעל, תמוסד בהרבה מקרים בהסכם מימון ספציפי, שהוא נפרד מתנאי האשראי וממסגרות האשראי הקיימים עבור הפעילות השוטפת. ההסכם יכלול דוח מקורות ושימושים למימון ההשקעה, התחייבויות פורמאליות כגון ביצוע שמאות והכנת דוחות שוטפים עבור הבנק ע"י מלווה מטעמו, תנאי פריסה ועלויות לאשראי וכן התניות פיננסיות. הסכם המימון מחייב את החברה ומטיל עליה שורה של מגבלות אך מנגד, מספק לה הגנה ושמירה למצב בו יחולו שינויים משמעותיים בפעילות ההשקעה או בגורמים מקבלי ההחלטות בבנק המלווה.

בחינת כדאיות פרויקטים ומשך תקופת ההחזר שלהם ROI

פרויקטים רבים משלבים השקעה כספית בפעילות המניבה תשואה, כדוגמת בנייה והשכרה של מבנה לוגיסטי. תקופות ההחזר של פרויקטים כאלה נעות בין שמונה לעשר שנים. תכנון תקופת ההחזר לוקח בחשבון הן פרמטרים פיננסיים כמו אחוזי שכירות, מחירי השכירות, שעורי ריבית צפויים והן פרמטרים רגולאטורים כמו שיעור מס החברות. על בסיס תכנית עסקית רב שנתית מייצרים תזרים מזומנים שכולל פירעון הלוואה שתתקבל למימון הבנייה.

מינוי כנאמן בהקפאת הליכים

כאשר חברה מגיעה למקום בו אין ביכולתה לשרת את חובותיה לצדדים שלישיים ניתן שהיא תיכנס להליך שנקרא "הקפאת הליכים". חלקמהליך זה כולל קבלת הגנה מפני נושים ומפני הליך הוצאה לפועל,וזאת במטרה למקסם בסופו של התהליך את תשלומי החובות לנושים. במסגרת ההליך מתמנה נאמן שהופך למעשה למנהל החברה בפועל. הנאמן הוא "הלב הפועם" בהליך הקפאת הליכים, והוא נהנה מהגנה על ידי בית המשפט.הנאמן נתון תחת חובות אמון וחובות זהירות, הן כלפי בית המשפט והן כלפי צדדים שלישיים. בית המשפט מגדיר לנאמן מסגרת ברורה של הוראות ועל הנאמן לעשות אך ורק את הפעולות אותן הסמיך אותו בית המשפט במפורש לעשות. התהליך מסתיים בהסדר נושים אותו מגבש הנאמן ואשר כפוף להסכמת בית המשפט.

בניית תוכנית להעברת בעלות בחברה לעובדים שכירים בעת פרישת הבעלים

עסק בתחומי הייעוץ השונים מבוסס בדרך כלל על מייסד העסק ועובדים מקצועיים. קשה מאד לממש עסק כזה לצד שלישי והתהליך המתבקש הוא העברתו לידי אחד מהעובדים הוותיקים בהסכם פרישה\מכירה של המייסד. לצורך כך נדרשת הכנת תוכנית עסקית, הערכת שווי בסיסית ומתווה להעברת בעלות בכפוף לאבני דרך ויעדים.
חזרה לעמוד הראשי

close

אל תחמיצו את העדכונים שלנו !

אנחנו לא שולחים ספאם! למידע נוסף ניתן לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו.